PŠENICE A JEJÍ ODOLNOST VŮČI STRESŮM
ZE SERIÁLU PLODINY POD LUPOU
BONUS: Pšenice a její odolnost vůči stresu


Rostliny, stejně jako jiné organismy, mohou být ve stresu z řady důvodů. Stres ovlivňuje jejich kondici i schopnost reprodukce. U pšenice, jedné z nejdůležitějších plodin světa, mohou abiotické i biotické stresy snižovat výnosy. Jak se vyrovnat s požadavky na vysokou odolnost a současně zajistit vysoké výnosy?

Pšenice setá (Triticum aestivum), jedna z nejrozšířenějších plodin současnosti (jen letošní produkce je 790 milionů tun) patří mezi nejstarší kulturní plodiny a její původ je ve stepích jihozápadní Asie (více v NB 2021/2).

Pšenice setá obsahuje šest sad po sedmi chromozomech (je tedy hexaploidní a má celkem 21 párů chromozomů). Její genom je obrovský se 17 miliardami párů bází DNA, což je pětkrát více než u člověka. Kombinuje geny svých předků, neboť vznikla díky hybridizačním událostem a zdvojení chromozomových sad u triploidního předka bylo nezbytné pro zachování fertility (více v
NB 2022/1).

Spolu se staletími intenzivního výběru znaků výhodných pro dané prostředí existuje relativně vysoká variabilita jednotlivých genotypů pšenice seté (více v
NB 2020/1 a 2022/1). Proto se může pěstovat téměř na všech kontinentech (kromě Antarktidy) a v rozdílných klimatických podmínkách. V současnosti se stále více projevují klimatické změny (mírnější zimy, v létě delší periody sucha a horka). To způsobuje rostlinám stres, jehož výsledkem je ztráta ve výnosu plodin. K zmírnění těchto ztrát může přispět změna ve způsobu pěstování obilnin, směřující ke zvýšení nebo alespoň udržení vody v půdě ze srážek, např. technologie zpracování půdy, střídání vhodných plodin, hnojení organickými hnojivy, zamezení eroze atd.

Další možností je výběr odrůd vhodných pro dané prostředí s dostatečným výnosem. V genové bance uchováváme stovky genotypů pšenice zahrnující staré krajové i komerční kultivary a odrůdy. Jsou dostupné výzkumníkům a šlechtitelům a umožňují vyšlechtit nové odrůdy s požadovanými znaky. Přesná charakterizace vlastností a odolností těchto genotypů je důležitá pro následný výzkum a tvorbu selekčních markerů.

Pro testování odolností genotypů pšenice se využívají metody laboratorní (rostliny pěstované a následně testované v regulovaném prostředí - morfologie, fyziologie, molekulární, tzv. omics techniky), polně-laboratorní (rostliny jsou odebírány z pole pro testování v laboratorních podmínkách) až po čistě polní (vyhodnocení stavu porostu na poli, hlavně technikami morfologicko-fyziologickými). Na pracovišti VÚRV testujeme mimo jiné i zimovzdornost obilnin výsevem do bedýnek. Rozdílnou výškou bedýnek simulujeme různá stanoviště, kdy bedýnky bez kontaktu se zemí lépe promrznou než ty ležící na zemi (
Obr. 1). V posledních letech testujeme také suchovzdornost ve stovkách genotypů pšenice, a to převážně v regulovaném laboratorním prostředí (Obr. 2).

Zatímco odolnosti vůči abiotickým stresům (více v
NB 2021/2) jsou založené polygenně, tak u biotických stresů způsobených patogeny a škůdci lze často sledovat rezistenci založenou na určitém genu.  Jeho přítomnost v genomu plodiny pak lze přímo testovat molekulárními metodami. Např. přítomnost genu Lr34 ukazuje na trvalou rezistenci vůči rzi pšeničné - tj. částečnou bez hypersenzitivní reakce. Ovšem i některé odolnosti vůči biotickým stresům jsou založeny polygenně (např. proti fuzariózám, více v NB 2019/1). Ovlivnění odolnosti více geny tak ztěžuje výběr a šlechtění vhodných genotypů.
Mnohé mechanismy umožňující překonat specifické abiotické stresy a zajistit stabilitu výnosu se mohou při příznivých podmínkách naopak projevit negativně. Například zvýšená účinnost využití vody  je spojena s omezením růstu a lepším překonáním suchého období, ale celkově vede k nižší produkci. Z uvedeného je zjevné, že požadavky na suchovzdornost a na výnos pšenice jsou často protichůdné. Výběr vhodných genotypů pšenice je tedy nutné zaměřit na konkrétní agro-klimatické podmínky z hlediska dopadu daného stresu.

K pokroku ve šlechtění přispívá také rozvoj molekulární genetiky, kdy lze pomocí markerů cíleně vybírat genotypy s vhodnými geny odolnosti vůči stresovým faktorům. Nalezení vhodných markerů pro šlechtění vychází buď z dostatečně heterogenní populace vzniklé křížením kontrastních rodičů v odolnosti k suchu, nebo z genetického mapování rozsáhlé kolekce různě odolných genotypů. Restrikce EU na tvorbu geneticky modifikovaných organismů (GMO) či genovou editaci (CRISPR) zatím neumožňují šlechtit pomocí těchto rychlých a přímých technik.
Legenda k obrázkům
Obr. 1. Obr. 1. Bedýnky na hodnocení zimovzdornosti zhruba týden po výsevu. V každé bedýnce jsou dvě opakování tří odrůd, a tyto tři odrůdy jsou celkem ve čtyřech bedýnkách. Pletivo je nataženo jako ochrana proti ptactvu.
Obr. 2. Příklad pěstování mladých rostlin pšenice na různé úrovni obsahu vody v půdě. Nalevo jsou kontroly (zaléváno na 70 % půdní vodní kapacity) a napravo rostliny méně zavlažované (35 % půdní vodní kapacity).

K dalšímu čtení:

Kosová K. a další (2019): Breeding drought-resistant crops: GxE interactios, proteomics and pQTLS. Journal of Experimental Botany, 70 (10), 2605-2608.

Vítámvás P. a další (2019): Relationship between dehydrin accumulation and winter survival in winter wheat and barley grown in the field. Frontiers in Plant Science, 10: 7.

Práce byla podpořena projekty Ministerstva zemědělství ČR RO0418 a QK22010293.

Autor:
Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.
Laboratoř biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění, Výzkumný ústav rostlinné výroby

Celý článek ke stažení v pdf zde: Vítámvás, NB 2022/2
Další informace o stresu u rostlin, zejména o mrazuvzdornosti naleznete zde.

Další zajímavé informace z vědeckého výzkumu si přečtete v tištěné či e-verzi časopisu Nová Botanika 2022/2.

Objevujte praktické zajímavosti z výzkumu rostlin

s časopisem Nová Botanika

Předplatné

Jak objednat časopis


PŘEDPLATNÉ I JEDNOTLIVÁ ČÍSLA V TIŠTĚNÉ I ELEKTRONICKÉ VERZI MŮŽETE OBJEDNÁVAT:

• on-line na e-shopu MujSvetRostlin.eu
• e-mailem na adrese redakce
redakce@novabotanika.eu nebo predplatne@novabotanika.eu a objednavky@mujsvetrostlin.eu
• v síti vybraných distributorů

Roční předplatné


TIŠTĚNÁ VERZE
Cena ročního předplatného je 420,- Kč
BONUS PRO PŘEDPLATITELE
• elektronická verze ZDARMA (na CD spolu s posledním číslem ročníku)
JEDNOTLIVÁ ČÍSLA
Pokud si budete přát, můžeme vám zaslat vybraná čísla časopisu jednotlivě.
• jednotlivá čísla 185,- Kč (plus poštovné) 

Elektronická verze


ELEKTRONICKÁ VERZE
Cena ročního předplatného je 145,- Kč